Lista publikacji

(wybór)

1. Copernicana

Z tradycji kultu Mikołaja Kopernika w Olsztynie w okresie dwudziestolecia 1945–1965, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW) 1966, nr 1.
Z zagadnień biograficznych Mikołaja Kopernika w nowszej literaturze, KMW 1967, nr 3.
Mikołaj Kopernik w Olsztynie, w: Szkice Olsztyńskie, Olsztyn 1967.
Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, KMW 1966, nr 2–4, 1967, nr 1/2. Odbitka z uzupełnieniami, Olsztyn 1968.
Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego folwarki, KMW 1969, nr 4.
W sprawie datowania śmierci Mikołaja Kopernika, KMW 1973, nr 3.
Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. 1, Olsztyn 1973.
Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn 1978.
O korespondencji Mikołaja Kopernika, KMW 1979, nr 1.
Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. 2 uzupełnione, Olsztyn 1985.
Preuck Jan (1575–1631), kanonik warmiński, Polski Słownik Biograficzny, t. 28, 1985.
Preuck Jerzy (zm. 1556), warmiński wójt biskupi, Polski Słownik Biograficzny, t. 28, 1985.
Tradycja kopernikowska jako źródło patriotycznych postaw w społeczeństwie polskim XIX i XX wieku, w: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nr 6, 1988.
Reich Feliks (ok. 1475–1539), kanonik warmiński, Polski Słownik Biograficzny, t. 31, 1989.
Życie codzienne w kapitule warmińskiej na przełomie XV/XVI wieku, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 1992.
Z zagadnień organizacji pracy badawczej i warsztatu naukowego Mikołaja Kopernika, KMW 1993, nr 2.
Marcin Kromer a tradycja kopernikańska na  Warmii, Studia Warmińskie, t. 26, Olsztyn 1994.
Okres olsztyński w życiu Mikołaja Kopernika, w: Przegląd Regionalny, nr 10, Toruń 1994.
Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. 3 uzupełnione, Warszawa 1995.
Sculteti Aleksander (1485–1564), kanonik warmiński, Polski Słownik Biograficzny, t. 36, 1996.
Sculteti Bernard (zm. 1518), kanonik warmiński, Polski Słownik Biograficzny, t. 36, 1996.
Sculteti Jan (zm. 1526), kanonik warmiński, Polski Słownik Biograficzny, t. 36, 1996.
Życie codzienne w kapitule warmińskiej na przełomie XV/XVI wieku, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 1997.
Kanonikat – ołtarz – grób. Obsada kanoników a przydział ołtarzy oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV–XVIII wieku, KMW 2005, nr 2.
Grób Mikołaja Kopernika w katedrze biskupów warmińskich we Fromborku na tle praktyki grzebalnej kapituły w XV–XVIII wieku, w: Poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika, pod  red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2005.
Achates przy Eneaszu – Mikołaj Kopernik u boku wuja, biskupa warmińskiego. Prawdopodobieństwo podróży do Wilna i Królewca w 1506 roku, w: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI–XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, Olsztyn 2006.
Nicolaus Copernicuss Tomb in the Warmia Bishop’s Cathedral in Frombork in the Light of the Chapter’s Burial Practises in the 15th to the 18th Centuries, w: The search for Nicolaus Copernicus’s tomb, editor Jerzy Gąssowski. The Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2006.
Praktyka pochówków biskupich w katedrze we Fromborku oraz kwestia grobu Łukasza Watzenrodego, wuja Mikołaja Kopernika, w: Badania nad identyfikacją grobu Kopernika. The search for Identity of Copernicus Tomb, red. J. Gąssowski, Pułtusk 2008.
Kurie kanoników warmińskich na zewnątrz murów obronnych katedry we Fromborku w XV–XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kurii Mikołaja Kopernika, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, Olsztyn 2010.
Lokalizacja miejsca pochówku Mikołaja Kopernika, w: Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja. Nicolaus’ Copernicus’s Tomb. Discovery and Identification, red. J. Gąssowski, Pułtusk 2010.
Pochówek szczątków Mikołaja Kopernika, Kalendarz Olsztyna, r. 13, 2010.
Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. 4 uzupełnione, Olsztyn 2011.
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika – mity i rzeczywistość, w: Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów, Kraków 22–23 II 2010, pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2012.

2. Miasta i zamki w Prusach

Frombork (współautor T. Piaskowski), Olsztyn 1972.
Rozwój przestrzenny miasta Mrągowa, Mrągowskie Studia Humanistyczne, t. 1, 1999.
Sątoczno. Geneza i funkcje zamku oraz charakter osady, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, t. 1, 1999.
Narodziny miasta, Kalendarz Olsztyna, r. 1, 1999.
Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999.
Zespól zamkowy oraz system urządzeń miejskich Olsztyna w średniowieczu, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 1999.
Zamek krzyżacki w Szczytnie z około 1380 roku. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Rocznik Mazurski, t. 6, 2002.
Koszary kawalerii w Ostródzie – dzieje budowy, stan techniczny (współautorka: K. Soczewica), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, t. 5, 2003.
Rynek. Serce miasta, Kalendarz Olsztyna, r. 5, 2003.
Pasym. U genezy miasta i zamku, Rocznik Mazurski, t. 7, 2003.
Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353–2003, Olsztyn 2003.
Przywilej lokacyjny miasta Olsztyna – Privilegium civitatis Allenstein, przekład z języka łacińskiego (współautorka: Anna Mrówczyńska), Olsztyn 2003.
Olsztyn  średniowieczny do 1466, w: Olsztyn 1353–2003, Olsztyn 2003.
Rozwój przestrzenny miasta, w: Olsztyn 1353–2003, Olsztyn 2003.
Stolica polskich województw. Olsztyn miasto w Europie (tekst w albumie fotograficznym), Bydgoszcz 2004.
Rozwój przestrzenny śródmieścia Olsztyna do końca XIX wieku, w: Historia miasta Olsztyna, Ostródy i Nidzicy. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Olsztyn 2004.
Lokalizacja i rozwój przestrzenny miasta, w: Susz. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 2006.
Rzut oka w przeszłość Dobrego Miasta, w: Dobre Miasto na starych widokówkach (współautorzy: Z. Suchenek, D. K. Kalinowski), Dobre Miasto 2007.
Rozwój przestrzenny i architektoniczny miasta…, (współautorzy: D. Birecki, J. Salm), w: Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 1, Lidzbark Warmiński 2008.

3. Tradycja historyczna regionu

Lidzbarskie apartamenty Ignacego Krasickiego, Rocznik Olsztyński, t. 5, 1965.
Jan Długosz. Spotkanie się i bitwa straszna Polaków z Krzyżakami 15 lipca 1410 roku (wybór i przekład J. Sikorski, opracowanie graficzne M. Romańczuk), Olsztyn 1988.
Władysław Ogrodziński, Rocznik Olsztyński, t. 16, 1989.
Grunwald w pamięci Polaków, Olsztyn 1991.
Grunwald – problemy wybrane, KMW 1994, nr 2/3.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w świetle znanych i nieznanych faktów. Charakterystyka działalności (1956–1994), w: Regionalizm, tradycja, współczesność…, Olsztyn 1995.
Kresowiacy w kształtowaniu środowiska kulturalnego na Warmii i Mazurach, w: Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998.
Z tradycji ruchu społeczno-kulturalnego na Warmii i Mazurach, w: Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń, Olsztyn 2000.
Warmińskie rezydencje Krasickiego, w: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenie, Warszawa 2001.
Ród von Kunheimów w Prusach i jego siedziby dworskie, w. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 2002.
Renate Marsch-Potocka, Marion Gräfin Dönhoff – między Polską a Niemcami (przekład J. Sikorski), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, t. 4, 2002.
Warmia Feliksa Nowowiejskiego, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, t. 4, 2002.
„Pojezierze”. Czasy i ludzie. Pod redakcją J. Sikorskiego, Olsztyn 2006.
Ruch społeczno-kulturalny w Olsztynie, w: Olsztyn 1945–2005, Kultura i nauka, Olsztyn 2006.
Dom Polski, Mury i ludzie, Kalendarz Olsztyna, r. 8, 2006.
Warmia w wojnach polsko-krzyżackich, w: Dziedzictwo Warmii, 3 wojny, Olsztyn 2007.
Od Schonefeld do Uniszewa (1347–1945), Uniszewo 2007.
Poczet biskupów warmińskich (współautor), Olsztyn 2008.
Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.
Jan Długosz, Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami, Ilustracje scen bitewnych odtworzonych na podstawie opisu Jana Długosza (wstęp i przekład J. Sikorski, zdjęcia Witold Mierzejewski, podpisy objaśniające Bartłomiej Głąb), Olsztyn 2010

4. Historia nauki

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1961–1981, KMW, 1982, nr 1/2.
Jubileusz profesora Mariana Biskupa, KMW 1983, nr 1.
Olsztyńskie środowisko naukowe i jego badania nad historią i współczesnością Warmii i Mazur, KMW 1986, nr  3/4.
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i jego rola w olsztyńskim środowisku humanistycznym, Olsztyn 1986.
Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 1957–1997, KMW 1998, nr 1.
Współpraca środowisk humanistycznych Poznania i  Olsztyna (1945–1955), KMW 2000, nr 3.
Dziesięć lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1991–2001), KMW 2001, nr 4.
„Rocznik Olsztyński” (1958–1997), KMW 2007, nr 3.